Regulamin 2023/2024

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA GEMAR – ROK SZKOLNY 2023/2024

DOTYCZY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 118 WE WROCŁAWIU

WARUNKI UCZESTNICTWA                    

 1. Warunkami uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca Gemar – w dalszej części Regulaminu zwanej Szkołą – jest:
 2. akceptacja regulaminu Szkoły;
 3. wypełnienie przez Rodzica lub prawnego opiekuna Karty Ucznia;
 4. akceptacja sposobu płatności za zajęcia oraz terminowe uiszczanie płatności za zajęcia;
 5. wpłata jednorazowej opłaty wpisowej na rok szkolny 2023/2024 w kwocie 100 zł (opłata bezzwrotna);
 6. wyposażenie dziecka w strój do zajęć tanecznych oraz obuwie zmienne.

PŁATNOŚCI

 1. Koszt zajęć ma formę zryczałtowaną – obowiązuje taka sama ustalona stawka miesięczna, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
 2. Wysokość składek klubowych zajęć dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 ustalona jest następująco: zajęcia 45 min – 150 zł/mies/os (w przypadku uczestnictwa 1 raz w tygodniu opłata wynosi 100 zł/mies/os, opłata wpisowa nie ulega zmianie)
 3. Wysokość składek klubowych zajęć dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 ustalona jest następująco: zajęcia 60 min (kurs tańca) – 150 zł/mies/os
 4. Opłata za pojedyncze zajęcia próbne: 40 zł/os
 5. Opłata za zajęcia wnoszona jest przelewem na konto:

30 1050 1575 1000 0090 7920 0466

Szkoła Tańca Gemar Mariola Szymańska, ul. Platanowa 22, 55-330 Wilkszyn

lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia –  do 10 dnia każdego miesiąca (z góry).

 • W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na każde z dzieci.
 • Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje rabat na kurs tańca w wysokości 50%.
 • W przypadku zalegania z płatnościami za więcej niż 1 miesiąc instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić dziecka do udziału w zajęciach.  

NIEOBECNOŚCI

 1. W przypadku dłuższej nieobecności (5 lub więcej zajęć w miesiącu) spowodowanej chorobą, następuje rekalkulacja wysokości składki za ten miesiąc. Płatność dokonywana jest jedynie za pojedyncze lekcje (40 zł), na których dziecko było obecne.
 2. W przypadku nieobecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym opłata za zajęcia wynosi 30% składki miesięcznej (opłata za miejsce w grupie).
 3. Rozliczenie nieobecności nastąpi w formie obniżenia składki za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
 4. W dni ustawowo wolne od pracy, święta i dni wolne od zajęć szkolnych zajęcia nie odbywają się. Z tego tytułu nie zmienia się wysokość składki miesięcznej.
 5. W razie odwołania zajęć z przyczyn losowych Szkoła zobowiązuje się do odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć. Odrabianie zajęć może odbywać się poprzez przedłużenie kolejnych zajęć o określoną wcześniej ilość czasu.
 6. Wszelkie inne sytuacje związanie z nieobecnościami rozstrzygane będą indywidualnie przez właściciela Szkoły.

REZYGNACJE

 1. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić pisemnie u prowadzącego zajęcia lub mailowo na adres: biuro@szkołatańca.com.pl
 2. Rezygnację należy zgłosić nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 3. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej w wyżej wymienionym terminie, Uczestnik lub Rodzic (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do opłaty za kolejny miesiąc zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danej grupie.

UWAGI

 1. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa instruktora w przypadku jego nieobecności lub odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć.
 2. Uczestnik zajęć (lub Rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach medycznych lub kontuzjach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestnika zajęć.
 3. Rodzice i Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach Szkoły wyrażają zgodę na fotografowanie oraz wideofilmowanie zajęć, pokazów, występów na turniejach oraz wszelkich innych wydarzeń organizowanych z udziałem dzieci przez Szkołę, oraz wykorzystanie uzyskanych materiałów fotograficznych i audiowizualnych (zdjęć i filmów) przez Szkołę. Pozwolenie to dotyczy szczególnie:
  – publikacji materiałów na stronie internetowej: www.szkołatańca.com.pl
  – publikacji materiałów na profilach Szkoły w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Twitter, etc);
  – użycia materiałów przez Szkołę w celach promocyjnych i reklamowych.

4. Szkoła zobowiązuje się do wycofania opublikowanych zdjęć i filmów, o których mowa w pkt 3 na życzenie Rodzica lub Opiekuna dziecka, które pojawiło się w wyżej wymienionych materiałach pod warunkiem powiadomienia w formie e-mail na adres: biuro@szkołatańca.com.pl wraz z prośbą o usunięcie i dokładną informacją o zdjęciu lub filmie (najlepiej jako link url).