Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Gemar
Rok szkolny 2019/2020

WARUNKI UCZESTNICWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca Gemar – w dalszej części Regulaminu zwanej Szkołą – jest:

a. akceptacja regulaminu Szkoły;
b. wypełnienie przez Rodzica lub prawnego opiekuna Karty Ucznia;
c. wyrażenie zgody na odbiór dziecka ze świetlicy przez instruktora Szkoły;
d. akceptacja sposobu płatności za zajęcia oraz zobowiązanie się do wpłacenia jednorazowego wpisowego na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 50 zł
(opłata bezzwrotna);
e. wyposażenie dziecka w strój do zajęć tanecznych.

PŁATNOŚCI

 1. Koszt zajęć ma formę zryczałtowaną – obowiązuje taka sama ustalona stawka miesięczna niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
 2. Wysokość składek klubowych dostępna jest na stronie www.szkołatańca.com.pl.
 3. Opłata za zajęcia wnoszona jest przelewem na konto:
  30 1050 1575 1000 0090 7920 0466
  Szkoła Tańca Gemar Mariola Szymańska, ul. Platanowa 22, 55-330 Wilkszyn
  lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia – do 10 dnia każdego miesiąca
  (z góry).
 4. Opłata za jednorazowy udział w zajęciach próbnych wynosi 25 zł. W przypadku decyzji o dołączeniu do grupy kwota ta zostanie odpisana od opłaty wpisowej.
 5. W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na każde z dzieci.
 6. Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje rabat na kurs tańca w wysokości 100% w miesiącu październiku, w następnych miesiącach – w wysokości 50%.
 7. W przypadku zalegania z płatnościami za więcej niż 1 miesiąc instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić dziecka do udziału w zajęciach.

NIEOBECNOŚCI

 1. W przypadku dłuższej nieobecności (5 lub więcej zajęć w miesiącu) spowodowanej chorobą, następuje rekalkulacja wysokości składki za ten miesiąc. Płatność dokonywana jest jedynie za pojedyncze lekcje, na których dziecko było obecne. Koszt jednej lekcji wynosi w tym przypadku 25 zł.
 2. W przypadku nieobecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym opłata za zajęcia wynosi 20% składki miesięcznej (opłata za miejsce w grupie).
 3. Rozliczenie nieobecności nastąpi w formie obniżenia składki za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
 4. W dni ustawowo wolne od pracy, święta i dni wolne od zajęć szkolnych zajęcia nie odbywają się. Z tego tytułu nie zmienia się wysokość składki miesięcznej.
 5. W razie odwołania zajęć z przyczyn losowych Szkoła zobowiązuje się do odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć. Odrabianie zajęć może odbywać się poprzez przedłużenie kolejnych zajęć o określoną wcześniej ilość czasu.
 6. Wszelkie inne sytuacje związanie z nieobecnościami rozstrzygane będą indywidualnie przez właściciela Szkoły.

REZYGNACJE

 1. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić pisemnie u prowadzącego zajęcia lub mailowo na adres: biuro@szkołatańca.com.pl
 2. Rezygnację należy zgłosić nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 3. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej w wyżej wymienionym terminie, Uczestnik lub Rodzic (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do opłaty za kolejny miesiąc zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danej grupie.

UWAGI

 1. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa instruktora w przypadku jego nieobecności lub odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć.
 2. Uczestnik zajęć (lub Rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach medycznych lub kontuzjach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestnika zajęć.
 3. Rodzice i Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach Szkoły wyrażają zgodę na fotografowanie oraz wideofilmowanie zajęć, pokazów, występów na turniejach oraz wszelkich innych wydarzeń organizowanych z udziałem dzieci przez Szkołę, oraz wykorzystanie uzyskanych materiałów fotograficznych i audiowizualnych (zdjęć i filmów) przez Szkołę. Pozwolenie to dotyczy szczególnie:

a. publikacji materiałów na stronie internetowej: www.szkołatańca.com.pl;
b. publikacji materiałów na profilach Szkoły w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Twitter, etc);
c. użycia materiałów przez Szkołę w celach promocyjnych i reklamowych.

4. Szkoła zobowiązuje się do wycofania opublikowanych zdjęć i filmów, o których mowa w pkt 3 na życzenie Rodzica lub Opiekuna dziecka, które pojawiło się w wyżej wymienionych materiałach pod warunkiem powiadomienia w formie e-mail na adres: biuro@szkołatańca.com.pl wraz z prośbą o usunięcie i dokładną informacją o zdjęciu lub filmie (najlepiej jako link url).