regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Gemar 
na rok szkolny 2018/2019
 
WARUNKI UCZESTNICWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca Gemar – w dalszej części Regulaminu zwanej Szkołą – jest:
              a. akceptacja regulaminu Szkoły;
              b. wypełnienie przez Rodzica lub prawnego opiekuna Karty Ucznia;
              c. wyrażenie zgody na odbiór dziecka ze świetlicy przez instruktora Szkoły (jeżeli obowiązuje);
              d. akceptacja sposobu płatności za zajęcia oraz zobowiązanie się do wpłacenia jednorazowego wpisowego na rok szkolny 2018/2019 w kwocie 50 zł;
              e. wyposażenie dziecka w strój sportowy.
PŁATNOŚCI
 1. Koszt zajęć ma formę zryczałtowaną – obowiązuje taka sama ustalona stawka miesięczna niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
 2. Wysokość składek klubowych dostępna jest na stronie szkołatańca.com.pl.
 3. Opłata za zajęcia wnoszona jest przelewem na określone konto lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia – do 10 dnia każdego miesiąca (z góry).
 4. Opłata za jednorazowy udział w zajęciach próbnych wynosi 20 zł. W przypadku decyzji o dołączeniu do grupy kwota ta zostanie odpisana od opłaty wpisowej.
 5. W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na każde z dzieci.
 6. Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje rabat na kurs tańca w wysokości 100% w miesiącu październiku, w następnych miesiącach – w wysokości 50%.
 7. W przypadku zalegania z płatnościami za więcej niż 1 miesiąc instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić dziecka do udziału w zajęciach.
NIEOBECNOŚCI
 1. W przypadku dłuższej nieobecności (5 lub więcej zajęć w miesiącu) spowodowanej chorobą, następuje rekalkulacja wysokości składki za ten miesiąc. Płatność dokonywana jest jedynie za pojedyncze lekcje, na których dziecko było obecne. Koszt jednej lekcji wynosi w tym przypadku 20 zł.
 2. W przypadku nieobecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym opłata za zajęcia wynosi 20% składki miesięcznej (opłata za miejsce w grupie).
 3. Rozliczenie nieobecności nastąpi w formie obniżenia składki za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
 4. W dni ustawowo wolne od pracy, święta i dni wolne od zajęć dydaktycznych zajęcia nie odbywają się. Z tego tytułu nie zmienia się wysokość składki miesięcznej.
 5. W razie odwołania zajęć z przyczyn losowych Szkoła zobowiązuje się do odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć. Termin odrabianych zajęć będzie ustalany indywidualnie.
 6. Wszelkie inne sytuacje związanie z nieobecnościami rozstrzygane będą indywidualnie przez właściciela Szkoły.
REZYGNACJE
 1. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić pisemnie u prowadzącego zajęcia lub mailowo na adres: biuro@szkołatańca.com.pl
 2. Rezygnację należy zgłosić nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 3. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej będzie naliczana opłata zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danej grupie.
UWAGI
 1. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa instruktora w przypadku jego nieobecności lub odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć. 
 2. Uczestnik zajęć (lub Rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach medycznych lub kontuzjach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestnika zajęć.
 3. Rodzice i Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach Szkoły wyrażają zgodę na fotografowanie oraz wideofilmowanie zajęć, pokazów, występów na turniejach oraz wszelkich innych wydarzeń organizowanych z udziałem dzieci przez Szkołę, oraz wykorzystanie uzyskanych materiałów fotograficznych i audiowizualnych (zdjęć i filmów) przez Szkołę. Pozwolenie to dotyczy szczególnie:
               a. publikacji materiałów na stornie internetowej: www.szkołatańca.com.pl;
               b. publikacji materiałów na profilach Szkoły w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Twitter, etc);
               c. użycia materiałów przez Szkołę w celach promocyjnych i reklamowych.
 
 1. Szkoła zobowiązuje się do wycofania opublikowanych zdjęć i filmów, o których mowa w pkt 3 na życzenie Rodzica lub Opiekuna dziecka, które pojawiło się w wyżej wymienionych materiałach pod warunkiem powiadomienia w formie e-mail na adres: biuro@szkołatańca.com.pl wraz z prośbą o usunięcie i dokładną informacją o zdjęciu lub filmie (najlepiej jako link url).