Regulamin 2020/2021

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA GEMAR – ROK SZKOLNY 2020/2021

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkami uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca Gemar – w dalszej części Regulaminu zwanej Szkołą – jest:

  a. akceptacja regulaminu Szkoły;
  b. wypełnienie przez Rodzica lub prawnego opiekuna Karty Ucznia;
  c. podpisanie zgody na odbiór dziecka ze świetlicy przez instruktora Szkoły
  (jeżeli dotyczy);
  d. akceptacja sposobu płatności za zajęcia oraz terminowe
  uiszczanie płatności za zajęcia;
  e. wpłata jednorazowej opłaty wpisowej na rok szkolny 2020/2021 w kwocie 60 zł
  (opłata bezzwrotna);
  f. wyposażenie dziecka w strój do zajęć tanecznych oraz obuwie zmienne.

PŁATNOŚCI

1.Koszt zajęć ma formę zryczałtowaną – obowiązuje taka sama ustalona stawka miesięczna niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.

2. Wysokość składek klubowych zajęć dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 ustalona jest następująco:

 • zajęcia 45 min – 110 zł/mies (uczestnictwo 1x w tygodniu 80 zł/mies)
 • zajęcia 60 min – 130 zł/mies (uczestnictwo 1x w tygodniu 90 zł/mies)
 • zajęcia 75 min – 150 zł/mies (uczestnictwo 1x w tygodniu 100 zł/mies)
 • zajęcia pojedyncze / próbne – 30 zł

3. Wysokość składek klubowych zajęć dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ustalona jest następująco:

 • zajęcia 60 min (kurs tańca dla początkujących) – 110 zł/mies/os

4. Opłata za zajęcia wnoszona jest przelewem na konto:
30 1050 1575 1000 0090 7920 0466
Szkoła Tańca Gemar Mariola Szymańska, ul. Platanowa 22, 55-330 Wilkszyn lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia – do 10 dnia każdego miesiąca (z góry).

5. W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na każde z dzieci.

6. Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia Szkoły przysługuje rabat na kurs tańca w wysokości 50%.

7. W przypadku zalegania z płatnościami za więcej niż 1 miesiąc instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić dziecka do udziału w zajęciach.

NIEOBECNOŚCI

1.W przypadku dłuższej nieobecności (5 lub więcej zajęć w miesiącu) spowodowanej chorobą, następuje rekalkulacja wysokości składki za ten miesiąc. Płatność dokonywana jest jedynie za pojedyncze lekcje (30 zł), na których dziecko było obecne.

2. W przypadku nieobecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym opłata za zajęcia wynosi 30% składki miesięcznej (opłata za miejsce w grupie).

3. Rozliczenie nieobecności nastąpi w formie obniżenia składki za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

4. W dni ustawowo wolne od pracy, święta i dni wolne od zajęć szkolnych zajęcia nie odbywają się. Z tego tytułu nie zmienia się wysokość składki miesięcznej.

5. W razie odwołania zajęć z przyczyn losowych Szkoła zobowiązuje się do odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć. Odrabianie zajęć może odbywać się poprzez przedłużenie kolejnych zajęć o określoną wcześniej ilość czasu.

6. Wszelkie inne sytuacje związanie z nieobecnościami rozstrzygane będą indywidualnie przez właściciela Szkoły.

REZYGNACJE

1.Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić pisemnie u prowadzącego zajęcia lub mailowo na adres: biuro@szkołatańca.com.pl

2. Rezygnację należy zgłosić nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

3. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej w wyżej wymienionym terminie, Uczestnik lub Rodzic (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do opłaty za kolejny miesiąc zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danej grupie.


UWAGI

1.Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa instruktora w przypadku jego nieobecności lub odrobienia zajęć w terminie 30 dni od daty odwołanych zajęć.

2. Uczestnik zajęć (lub Rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach medycznych lub kontuzjach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestnika zajęć.

3. Rodzice i Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach Szkoły wyrażają zgodę na fotografowanie oraz wideofilmowanie zajęć, pokazów, występów na turniejach oraz wszelkich innych wydarzeń organizowanych z udziałem dzieci przez Szkołę, oraz wykorzystanie uzyskanych materiałów fotograficznych i audiowizualnych (zdjęć i filmów) przez Szkołę. Pozwolenie to dotyczy szczególnie:

a. publikacji materiałów na stronie internetowej: www.szkołatańca.com.pl;
b. publikacji materiałów na profilach Szkoły w portalach społecznościowych
(np. YouTube, Facebook, Twitter, etc);
c. użycia materiałów przez Szkołę w celach promocyjnych i reklamowych.

4. Szkoła zobowiązuje się do wycofania opublikowanych zdjęć i filmów, o których mowa w pkt 3 na życzenie Rodzica lub Opiekuna dziecka, które pojawiło się w wyżej wymienionych materiałach pod warunkiem powiadomienia w formie e-mail na adres: biuro@szkołatańca.com.pl wraz z prośbą o usunięcie i dokładną informacją o zdjęciu lub filmie (najlepiej jako link url).

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

1.Z zajęć prowadzonych przez Szkołę mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w których otoczeniu nie ma osób objętych kwarantanną.

2. Uczestnicy zajęć i ich Rodzice akceptują możliwość ewentualnego zarażenia koronawirusem podczas udziału w zajęciach.

3. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez placówkę w której odbywają się zajęcia.